The Summer league continues this Saturday at the Feildian Grounds.

13-Aug
1:00 PM Thunderbolts  vs St. John’s Superkings
4:00 PM New Born’s vs St. John’s Superkings

Updated Teams:

New Borns
Superkings
Thunderbolts
Maula
Senthil
Kathir
Gurman
Rakesh
Shammem
Asim
Saad
Ayaz
Saif
Kavish
Kaivallya
Shaifan
Rajender
John Ratcliff
Ashwin
Nagesh
Abu
Saqueeb
Zain
Prateek
Mark
Alex
Chitran
Niteen
Manveer
Jivy
Himadari
Fahad akbar
Ranjith
Rajib Dey
Chris
Surya
Jean
Amit Negandhi
Mark Sharkley
Nasir
Bharat
Luft
Shakeel
Sarvanna
Ramesh
Harman
Jack
Mizan
Suresh Readdy