Final statistics

Batting

Runs (qualification, 20 runs) Average (qualification 15)
Rahul Vashisht 235 Saad Jahangir 61.00
M Hunain 137 Rahul Vashisht 58.75
Umair Khokar 117 U Khokar 58.50
Taqrim  Ghous 88 Taha Sheikh 57.00
Saad Jahangir 61 Shaifan Ahmed 47.00
Taha Sheikh 57 M Hunain 45.67
Talha Riaz 56 Rahul Roy 36.00
Shaifan Ahmed 47 Gurman Khurana 36.00
S Arifusalam 44 Taqrim Ghous 29.33
Manvir Mann 36 Talha Riaz 28.00
Rahul Roy 36 Rakesh Negi 26.00
Gurman Khurana 36 A Mamoon 23.00
Ali Raza 35 Amit Sundly 23.00
Nick Baxter 34 S Arifusalam 22.00
Nouman Rashid 29 Manvir Mann 18.00
Najaf Raza Kazmi 29 14.50
Irtza Dar 28
Zohair Syed 28
Waqas Ali 27
Rakesh Negi 26
A Mamoon 23
Amit Sundly 23
Ibrahim Ali 21
Abrar Khan 20
A Vegneshwaran 20

 

Strike rate Sixes
R Vashisht 242.27 R Vashisht 23
A Shibly 200.00 U Khokar 17
U Khokar 198.31 M Hunain 15
M Hunain 182.67 T Ghous 10
Gurman Khurana 163.64 T Riaz 7
A Butt 163.64 Shaifan 6
M Mann 163.64 S Jahangir 6
N Rashid 152.63 K Kumar 6
K Thillaiyampalam 150.00 M Mann 5
T Ghous 144.26 R Roy 5
Waqas Ali 142.11
N Raza Kazmi 138.10
A Vegneshwaran 133.33
Shaifan 130.56

Bowling (qualification 2 overs)

Wickets Economy
N Raza Kazmi 6 T Khan 3.11
R Vashisht 6 N Baxter 4.58
M Hunain 4 M Hunain 4.77
T Sheikh 4 R Kumar 4.94
W Ali 4 N Raza Kazmi 5.13
N Baxter 4 A Khan 5.33
A Khan 3 A Ramzan 5.50
K Thillaiyampalam 3 I Ali 5.75
A Ramzan 3 R Vashisht 6.11
S Sattam 3 S Kumar 6.50
A Lincon 2 T Sheikh 6.63
A Raza 2 M Bilal 7.00
H Kanna 2 S Sattam 7.57
I Ali 2 M Mann 7.67
R Riaz 2 D Patel 8.00
T Khan 2 K Thillaiyampalam 8.33
U Khokar 2 D Bhatt 8.33
R Riaz 8.86
M Irfan 8.88
A Lincon 9.00
S Vashisht 9.00
A Malik 9.56
A Raza 9.83
N Deewan 9.88
S Arifusalam 9.91

 

Average Accuracy (wides/over)
T Khan 7.00 M Bilal 0.00
N Raza Kazmi 8.40 K Thillaiyampalam 0.00
M Hunain 8.75 U Khokar 0.23
R Vashisht 9.67 M Irfan 0.24
A Khan 10.67 Shaifan 0.25
N Baxter 11.00 A Ramzan 0.30
S Kumar 13.00 A Sundly 0.33
T Sheikh 13.25 K Islam 0.33
R Kumar 14.00 N Deewan 0.35
M Bilal 14.00 T Sheikh 0.50
K Thillaiyampalam 16.67 S Arifusalam 0.52
S Sattam 17.67 A Lincon 0.53
S Vashisht 18.00 N Baxter 0.67
A Ramzan 18.33 M Mann 0.67
W Ali 19.75 R Kumar 0.71
I Ali 23.00 R Vashisht 0.74
A Shariq 0.80
T Khan 0.89
A Chiranjeevi 1.00
A Tanvir 1.00
B Shetty 1.00
A Shibly 1.00