2010-12: Luftor Rahman

Luftor Rahman
2012-15: Senthil Selvamani

Senthil
2015-16: Rakesh Negi

Rakesh
2016-17: Saravana Kumar

Saravana
2017-19: Dave Liverman

Dave
2019-20; Rahul Vashishtsa

Rahul
2020-22: Rubin Deol

Rubin
Cricket Newfoundland and Labrador